Winstpremies voor werknemers sinds 01-01-2018

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht

Sinds 1 januari 2018 krijgen bedrijven de mogelijkheid om op een eenvoudige en flexibele wijze een deel van hun winst als bonus toe te kennen aan hun werknemers (programmawet van 25 december 2017, B.S. 29-12-2017).

De winstdeelname kan de vorm aannemen van een som geld of een percentage van het loon, zonder dat stemrecht in de onderneming wordt toegekend. De bonusplannen cao 90 blijven behouden.

De nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 1 januari 2018 met dien verstande dat winstpremies al kunnen worden toegekend op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

1 Kenmerken van de 'winstpremie'

Een winstpremie is een premie in geld die wordt toegekend ter uitvoering van de beslissing van een vennootschap (of de vennootschapsgroep) om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan de werknemers, en dat conform de wettelijke modaliteiten.

Enkel voor werknemers. De winstpremie staat enkel openstaan voor werknemers, zijnde, personen die, al of niet krachtens een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon. De regeling inzake de winstpremie geldt niet voor bedrijfsleiders.

Collectieve premie. Indien de werkgever beslist om een winstpremie toe te kennen, dan moet hij aan alle werknemers die premie toekennen.

Extra premie. Een winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of om het even welk voordeel, voorzien in individuele of collectieve overeenkomsten.

Maximumbedrag. Het totale bedrag aan winstdeelnames is jaarlijks beperkt tot maximaal 30 % van de totale brutoloonmassa van het betreffende boekjaar).

Initiatief van werkgever. Elke vennootschap/werkgever of groep heeft de mogelijkheid om een winstpremie toe te kennen aan zijn personeel. Het betreft een eigen initiatief van de werkgever die een eenzijdige beslissing neemt om de winstpremie al dan niet toe te kennen. Er wordt geen enkele verplichting aan de werkgever opgelegd.

Géén toekomstig opeisingsrecht. De toekenning van een winstpremie heeft niet voor gevolg dat deze premie ook het volgende jaar dient toegekend te worden noch dat de werknemer een winstpremie kan opeisen in de toekomst.

Twee vormen. Een werkgever kan kiezen tussen twee vormen :
• de 'identieke winstpremie' of
• de 'gecategoriseerde winstpremie'.

Lees verder

Webdesign Desk02