Maritieme veiligheid wordt versterkt

Redactie
Security & Safety

De ministerraad van de ontslagnemende regering
heeft twee voorontwerpen van wet goedgekeurd,
die de maritieme veiligheid moeten vrijwaren.
Een eerste voorontwerp dat staatssecretaris voor
Mobiliteit, Etienne Schouppe voorlegde richt op
het federale niveau een instantie op die bevoegd
is voor de opvang van schepen die bijstand nodig
hebben.

Die instantie bestaat uit drie delen: een vertegenwoordiger
van de federale overheidsdiensten met bevoegdheid op
zee (door de koning aan te duiden), de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen en ene leidinggevend vertegenwoordiger
die door de koning wordt aangeduid, na beslissing
van de ministerraad.
Wanneer een schip nood heeft aan bijstand in een welomschreven
maritieme zone, worden de bevoegdheden van
alle federale diensten aan de leidinggevende vertegenwoordiger
toegekend. Hij kan dan de maatregelen uitvoeren, die
vastgesteld worden via koninklijk besluit.
Het tweede voorontwerp wijzigt het gerechtelijk wetboek
en wijst de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen aan
als bevoegde rechtbank.

Beide voorontwerpen maken deel uit van het derde deel van
het maritiem veiligheidspakket dat de Europese Commissie
in 2005 voorstelde. Zij hebben als doel de risico’s van
schepen in nood voor het maritieme milieu en de maritieme
veiligheid te beperken. Het eerste voorontwerp voert Richtlijn
2009/17/EG in tot wijziging van de richtlijn betreffende
de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem.

Webdesign Desk02