Bijna acht op tien Belgische werknemers voelt zich geëngageerd en heeft plezier in het werk

Natasja Van der Jonckheyd
HR

Bijna een kwart is kwetsbaar voor stress of uitputting, waarschuwt Attentia onderzoek

Uit metingen van Attentia bij 15.000 Belgische werknemers in 2015 blijkt dat bijna acht op tien Belgische werknemers zich geëngageerd voelt en plezier heeft in het werk. Anderzijds blijkt ook dat bijna 25% aangeeft een erg hoge 'herstelnood' te hebben, wat als een waarschuwing kan worden gezien voor uitputting. Deze groep loopt een verhoogde kans op absenteïsme. Met een actieplan-op-maat kunnen werkgevers ingrijpen op de oorzaken vóór het te laat is of kortom: aan stresspreventie doen. In het algemeen verhoogt 'uitdagend werk' de kans op 'plezier in het werk' en het engagementsgevoel, terwijl sleutelen aan taakeisen zoals 'werkbelasting' de herstelbehoefte verlaagt.

Belgische werknemer heeft hoog werkengagement en plezier in het werk

Onderzoek van Attentia bij meer dan 15 000 Belgische werknemers geeft aan dat bijna 80% hun 'werkengagement' en 'plezier op het werk' positief inschat. "De scores voor engagement en plezier in het werk liggen hoog. Wel merken we dat 25% van de medewerkers ook een erg hoge herstelnood aangeeft, wat wijst op spanning of vermoeidheid. Erg hoge herstelnood kan als een waarschuwing gezien worden voor uitputting, een centraal kenmerk van burn-out. Belgische werknemers voelen zich geëngageerd en zijn bereid om hard te werken, maar een kwart toont een problematische vermoeidheid of moeilijkheden met ontspannen. Werkgevers hebben hier best aandacht voor", zegt Sylvie De Meyer Stress management consultant bij Attentia.

Grootste stressbronnen en motivatiebronnen

Relatief gezien krijgen 'loopbaanmogelijkheden' van de Belgische werknemers de minst positieve scores. In het algemeen schat de Belgische werknemer promotie of financiële groeikansen niet zo hoog in. Verder vallen ook de negatieve scores op qua: appreciatie verloning, arbeidsorganisatie, ontplooiingskansen (vaardigheidsbenutting) en inspraak.

Gelukkig zijn er ook positieve uitschieters die als motivatiebronnen meespelen: 'jobzekerheid' scoort het meest positief gevolgd door 'emotionele belasting,', belasting fysieke omstandigheden' 'rolambiguïteit', 'afwisselende taken', maar ook 'leiderschap', 'sociale steun collega's en leidinggevende' en 'welzijnsklimaat'.

Grootste herstelbehoefte bij 35-45 jarigen

Niet de oudste maar wel de leeftijdscategorie '35-45 jaar' geeft aan de hoogste herstelnood te ervaren. Zowel de jongste groep medewerkers -25 jaar als de groep +55 jaar geven minder herstelnood aan.
We weten ook dat anciënniteit een duidelijke rol speelt. "Er is een duidelijke aflopende trend voor anciënniteit; dit is het meest duidelijk voor plezier in het werk; alle organisaties staan voor de grote uitdaging om een werkklimaat te scheppen waar plezier in het werk en engagement hoog blijven. We raden werkgevers natuurlijk niet aan om te wachten met actie tot werknemers 35 jaar of ouder zijn geworden, maar zo snel mogelijk proactief te onderzoeken welke werkfactoren van belang zijn voor het welzijn van alle leeftijdsgroepen", stelt Kristel Bracke, Directeur Preventie en Bescherming bij Attentia.

Werklust en –last gaan hand in hand bij leidinggevenden

Leidinggevenden geven een grotere herstelnood aan maar tonen tegelijk meer engagement en plezier in het werk.

Met 'Uitdagend werk' maakt u het verschil

Attentia werkt actieplannen uit voor werkgevers om te vermijden dat werknemers uitvallen. Samen met werkgevers en werknemers kan Attentia de oorzaken in kaart brengen en monitoren. Zo kunnen we preventief werken. 'Uitdagend werk', met name 'ontplooiingskansen' ('vaardigheidsbenutting'; het gevoel met iets zinvol bezig te zijn) en 'variatie in het werk' blijken een belangrijke hefboom voor zowel 'engagement' en 'plezier op het werk'. Voor stress preventie komt het erop aan de 'herstelnood' te verlagen: 'werkbelasting' (zowel 'tempo' als 'emotionele belasting') is hier voor veel bedrijven één van de hefbomen met direct effect, zo blijkt uit de regressieanalyse uitgevoerd door de Belgische HR-dienstengroep Attentia onder begeleiding van Professor dr. Guy Notelaers, professor arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Bergen, Noorwegen en verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, België.

Werkgevers kunnen 'duurzaam werk' faciliteren

In het licht van de discussies rond 'duurzame inzetbaarheid', langer werken en de wetgevende initiatieven rond 'werkbaar werk' geeft Attentia graag haar inzichten weer in een 'white paper'. De wetgeving vestigt in 2014 extra aandacht op de preventieve noodzaak om een collectieve analyse te voeren van de psychosociale risico's op het werk. Daarin wordt ook verplicht gevraagd naar de '5 A's': arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, en arbeidsorganisatie. Attentia peilt heel bewust naar 'engagement': "Geëngageerde werknemers zijn bereid om hard te werken, veel te geven en veel te investeren in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ideeën, meewerken in allerlei projecten, peter/meterschap opnemen,.... Bedrijven die inzetten op engagement, werken dus niet alleen aan de (mentale) gezondheid van werknemers, maar ook aan de gezondheid van het bedrijf", zegt Sylvie De Meyer, Stress Management Consultant bij Attentia. "Om uw werknemers duurzaam te engageren, is de combinatie van een HR- en een Well-being beleid op strategisch niveau noodzakelijk. Zo zal een goed verloningsbeleid een grotere impact hebben als ook het Well-being van medewerkers hoog is." verduidelijkt Carine Huysveld, Gedelegeerd bestuurder van Attentia

Webdesign Desk02